Bản dịch tiếng Việt: gồm 26 tập, bộ minh họa đẹp nhất do nhà xuất bản Mỹ thuật Hồ Bắc ấn hành năm 1955

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Thủy Hử" 2 tập của NXB Văn Học)
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Mặc Lang
  Số tranh: 125 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
  Số tranh: 54 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp