Ngũ sắc bổng

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Vườn Ôn Minh

 Bản tân truyện | 92 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Khởi binh đất Trần Lưu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Hội minh Toan Tảo

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Bảo toàn ba thành

 Bản tân truyện | 89 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Núi Tam Công

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Bình định Liêu Đông

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN