Bản dịch tiếng Việt: gồm 30 tập liệt truyện, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Tông Tĩnh Thảo
  Số tranh: 77 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thịnh Hoán Văn - Thịnh Hạc Niên
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Thúc Huy
  Số tranh: 50 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Tỉnh - Điền Tụng
  Số tranh: 53 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh
  Số tranh: 90 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh - Nhiệm Mộng Long - Vu Học Kiệm - Yên Tu Dân
  Số tranh: 110 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963