Bản dịch tiếng Việt: gồm 12 tập liệt truyện, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Đông Chu Liệt Quốc" 8 tập của NXB Khoa Học Xã Hội)
 
Vẽ tranh: Trần Lân Tường
  Số tranh: 53 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Mã Kiến Bang
  Số tranh: 49 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Dương Tú Văn
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1959
 
 
 
 
Vẽ tranh: Đái Hoành Hải
  Số tranh: 62 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1961
 
 
 
 
Vẽ tranh: Chu Quang Ngọc
  Số tranh: 80 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lăng Đào - Nghiêm Thiệu Đường - Chu Nguyên Hồng
  Số tranh: 132 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1959