Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 112 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1959: 108 tranh

 

- Bản 1963: Gộp chung tập 42

 

- Bản 1979: Gộp chung tập 36

 

- Bản 2003: Gộp chung tập 36

 

 

Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1963: 71 tranh

 

- Bản 1987: 70 tranh

 

- Bản 2003: 70 tranh

   
 

 

Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường
  Số tranh: 154 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1959: 113 tranh

 

- Bản 1963: 104 tranh

 

- Bản 1979: 102 tranh

 

- Bản 2003: 102 tranh

 

 

Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 71 tranh

 

- Bản 2001: 71 tranh

   
   
 

 

Vẽ tranh: Chu Quang Ngọc
  Số tranh: 116 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1959: 116 tranh

 

- Bản 1963: 116 tranh

 

- Bản 1979: 110 tranh

 

- Bản 2003: 116 tranh

 

 

Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 110 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: Gộp chung tập 38

 

- Bản 1963: Gộp chung tập 37

 

- Bản 1979: 110 tranh

 

- Bản 2003: 110 tranh