Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường
  Số tranh: 147 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 147 tranh

 

- Bản 1963: 147 tranh

 

- Bản 1979: 142 tranh

 

- Bản 2003: 147 tranh

 

 

Vẽ tranh: Trần Lý Bình
  Số tranh: 96 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 74 tranh

 

- Bản 1963: 86 tranh

 

- Bản 1987: 86 tranh

 

- Bản 2003: 82 tranh

 

 

Vẽ tranh: Tưởng Bình
  Số tranh: 106 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 106 tranh

 

- Bản 1963: 106 tranh

 

- Bản 1979: Gộp chung tập 46

 

- Bản 2003: Gộp chung tập 46

 

 

Vẽ tranh: Tưởng Bình
  Số tranh: 103 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 89 tranh

 

- Bản 1963: 103 tranh

 

- Bản 1979: Gộp chung tập 45

 

- Bản 2003: Gộp chung tập 45

 

 

Vẽ tranh: Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 89 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 89 tranh

 

- Bản 1963: 89 tranh

 

- Bản 1979: 86 tranh

 

- Bản 2003: 89 tranh

 

 

Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 159 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 159 tranh

 

- Bản 1963: 159 tranh

 

- Bản 1979: 158 tranh

 

- Bản 2003: 159 tranh