Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình - Từ Hoằng Đạt
  Số tranh: 143 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 143 tranh

 

- Bản 1963: 103 tranh

 

- Bản 1979: 102 tranh

 

- Bản 2003: 143 tranh

 

 

Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 154 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 143 tranh

 

- Bản 1963: 151 tranh

 

- Bản 1979: 150 tranh

 

- Bản 2003: 151 tranh

 

 

Vẽ tranh: Từ Chính Bình
  Số tranh: 81 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 70 tranh

 

- Bản 1963: 81 tranh

 

- Bản 1987: 74 tranh

 

- Bản 2003: 70 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 112 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 112 tranh

 

- Bản 1963: 112 tranh

 

- Bản 1979: 110 tranh

 

- Bản 2003: 112 tranh

 

 

Vẽ tranh: Từ Nhất Minh - Đồ Toàn Phong
  Số tranh: 102 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 102 tranh

 

- Bản 1963: 102 tranh

 

- Bản 1979: 102 tranh

 

- Bản 2003: 102 tranh

 

 

Vẽ tranh: Từ Chính Bình - Từ Chính Phương
  Số tranh: 94 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1959: 91 tranh

 

- Bản 1963: 91 tranh

 

- Bản 1979: 94 tranh

 

- Bản 2003: 91 tranh