Bản dịch tiếng Việt: gồm 6 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Chu Nguyên Hồng
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Tỉnh
  Số tranh: 125 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo
  Số tranh: 72 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Tiến - Triệu Tấn
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 91 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 59 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp