Bản dịch tiếng Việt: gồm 30 tập bổ xung (20 tập dài và 10 tập ngắn) đủ những tình tiết còn thiếu trong bộ 65 tập, mỗi tập đều có phần giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Vương Học Thành - Hoàng Sơn Nông
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Phưởng
  Số tranh: 77 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vi Khánh
  Số tranh: 88 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Côn Lâm - Quản Bân Bân
  Số tranh: 110 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện