Sái Văn Cơ

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 113 tranh  Vẽ tranh: Hồ Nhược Phật  
 

 Kế thành trống

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 126 tranh  Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh - Thủy Thiên Hoành  
 

 Đại chiến Phì Thủy

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 122 tranh  Vẽ tranh: Tô Khởi Phong  
 

 Núi Lưỡng Lang

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 106 tranh  Vẽ tranh: Trần Quang Dật  
 

 Gió tuyết đoạt chinh bào

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 64 tranh  Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hoàng Tử Hy  
 

 Dương Kim Hoa tranh ấn

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 68 tranh  Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hoàng Tử Hy  
 

 Lạc bước Bạch Hổ đường

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 116 tranh  Vẽ tranh: Nhan Mai Hoa  
 

 Thạch Tú thám trang

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 50 tranh  Vẽ tranh: Từ Dư Hưng  
 

 Lý Sư Sư

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 102 tranh  Vẽ tranh: Vương Tá Anh  
 

 Tiểu tướng Hà Nguyên Khánh

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 67 tranh  Vẽ tranh: Uông Kiếm Hồng  
 

 Chặt tay thuyết thư

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 90 tranh  Vẽ tranh: Đào Cán Thần  
 

 Mãn Giang Hồng

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 100 tranh  Vẽ tranh: Mặc Lang  
 

 Nhạc Vân

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 116 tranh  Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn  
 

 Từ Lang Châu

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 94 tranh  Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành  
 

 Đại náo Đại Thành điện

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 66 tranh  Vẽ tranh: Trần Quang Dật  
 

 Giải lương quan

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 70 tranh  Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành  
 

 Lý Định Quốc chống Thanh

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 90 tranh  Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Triệu Tam Đảo  
 

 Lý Sấm Vương

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 64 tranh  Vẽ tranh: Hồ Nhược Phật  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN