Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo
  Số tranh: 89 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: Gộp chung tập 9

 

- Bản 1963: 88 tranh

 

- Bản 1979: 86 tranh

 

- Bản 2003: 81 tranh

 

 

Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 187 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 187 tranh

 

- Bản 1963: 179 tranh

 

- Bản 1979: 158 tranh

 

- Bản 2003: 187 tranh

 

 

Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo
  Số tranh: 120 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: Gộp chung tập 7

 

- Bản 1962: 120 tranh

 

- Bản 1979: 118 tranh

 

- Bản 2003: 120 tranh

 

 

Vẽ tranh: Tưởng Bình - Từ Nhất Minh - Chu Quang Ngọc - Đồ Toàn Phong - Triệu Tấn
  Số tranh: 119 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 119 tranh

 

- Bản 1963: 119 tranh

 

- Bản 1979: 118 tranh

 

- Bản 2003: 119 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lăng Đào
  Số tranh: 166 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 166 tranh

 

- Bản 1963: 166 tranh

 

- Bản 1979: 166 tranh

 

- Bản 2003: 166 tranh

 

 

Vẽ tranh: Trần Lý Bình
  Số tranh: 111 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 111 tranh

 

- Bản 1963: 111 tranh

 

- Bản 1987: 110 tranh

 

- Bản 2003: 111 tranh