Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 107 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 107 tranh

 

- Bản 1963: 107 tranh

 

- Bản 1979: Gộp chung tập 32

 

- Bản 2003: 107 tranh

 

 

Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 72 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 72 tranh

 

- Bản 1963: 72 tranh

 

- Bản 1987: 70 tranh

 

- Bản 2003: 72 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 166 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 166 tranh

 

- Bản 1963: 166 tranh

 

- Bản 1979: 166 tranh

 

- Bản 2003: 166 tranh

 

 

Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 97 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 97 tranh

 

- Bản 1963: Gộp chung tập 36

 

- Bản 1979: Gộp chung tập 36

 

- Bản 2003: Gộp chung tập 36

 

 

Vẽ tranh: Lư Vấn
  Số tranh: 62 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 60 tranh

 

- Bản 1963: 62 tranh

 

- Bản 1987: 62 tranh

 

- Bản 2003: 62 tranh

 

 

Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 96 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 96 tranh

 

- Bản 1963: Gộp chung tập 34