Bản dịch tiếng Việt: gồm 15 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Nhạc Phi Diễn Nghĩa" của NXB Văn Học)
 
Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh - Vương Diệc Thu
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo - Nghiêm Thiệu Đường - Chu Nguyên Hồng
  Số tranh: 140 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 142 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lăng Đào
  Số tranh: 95 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Kế Thanh
  Số tranh: 101 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Dương Thanh Hoa
  Số tranh: 89 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958