Bản dịch tiếng Việt: gồm 18 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện, nhà xuất bản Mỹ thuật Thượng Hải xuất bản năm 1958

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Hán Sở Tranh Hùng" 2 tập của NXB Đồng Tháp)
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 143 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn - Vương Tỉnh
  Số tranh: 162 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tào Đồng Dục
  Số tranh: 100 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Đái Nhân
  Số tranh: 115 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn - Vương Tỉnh
  Số tranh: 112 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân
  Số tranh: 133 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958