Bản dịch tiếng Việt: gồm 12 tập cổ sự, xuất bản trước bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 65 tập 1959, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Triệu Tam Đảo - Chu Nguyên Hồng
  Số tranh: 45 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lư Vấn - Vương Diệc Thu
  Số tranh: 30 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo - Chu Nguyên Hồng
  Số tranh: 49 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình - Lăng Đào
  Số tranh: 52 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Từ Hoằng Đạt - Từ Chính Bình
  Số tranh: 147 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Mã Dĩ Viên
  Số tranh: 86 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957