Họa khởi Nữ Oa cung

 Bản tân truyện | 75 tranh  Vẽ tranh: Khương Tài Hoa  
 

 Phản Ký Châu

 Bản tân truyện | 132 tranh  Vẽ tranh: Khương Tài Hoa  
 

 Phế Hậu giết con

 Bản tân truyện | 168 tranh  Vẽ tranh: Khương Tài Hoa  
 

 Na Tra náo hải

 Bản tân truyện | 135 tranh  Vẽ tranh: Chu Tín Dụng  
 

 Hỏa thiêu Tỳ Bà Tinh

 Bản tân truyện | 157 tranh  Vẽ tranh: Khương Tài Hoa  
 

 Cơ Xương diễn dịch

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh:  
 

 Vị Thủy đãi hiền

 Bản tân truyện | 72 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Đát Kỷ hại Tỉ Can

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Giả Chí Bằng  
 

 Thảo phạt Sùng Hầu Hổ

 Bản tân truyện | 73 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Khích phản Vũ Thành Vương

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Giả Chí Bằng  
 

 Hoàng Phi Hổ phản Ngũ Quan

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Giả Chí Bằng  
 

 Trương Quế Phương chinh tây

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Giết tứ ma

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Ma gia tứ tướng

 Bản tân truyện | 136 tranh  Vẽ tranh: Chu Tín Dụng  
 

 Văn Thái sư thân chinh

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Thập Tuyệt trận

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Khương Tài Hoa  
 

 Công Minh phò Thương

 Bản tân truyện | 84 tranh  Vẽ tranh: Hồ Hiểu Minh  
 

 Hoàng Hà trận

 Bản tân truyện | 75 tranh  Vẽ tranh: Hồ Hiểu Minh  
 

 Tuyệt Long Lĩnh

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Khương Tài Hoa  
 

 Thổ Hành Tôn hiển oai

 Bản tân truyện | 104 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Đấu Ôn thần

 Bản tân truyện | 95 tranh  Vẽ tranh: Lý Tường  
 

 Tô Hộ hàng Chu

 Bản tân truyện | 101 tranh  Vẽ tranh: Lý Tường  
 

 Dùng cày giết Ân Giao

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Long Cát nhập thế

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh:  
 

 Kim Kê Lĩnh ngăn trở

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Tam yết Bích Du cung

 Bản tân truyện | 109 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Khói trắng đấu hơi vàng

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh:  
 

 Ải Dĩ Thủy

 Bản tân truyện | 137 tranh  Vẽ tranh: Chu Tín Dụng  
 

 Tru Tiên trận

 Bản tân truyện | 128 tranh  Vẽ tranh: Lý Tường  
 

 Dương Nhiệm phá Ôn ty

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Khương Tài Hoa  
 

 Vạn Tiên trận

 Bản tân truyện | 116 tranh  Vẽ tranh: Chu Tín Dụng  
 

 Binh tiến ải Lâm Đồng

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Đại chiến Thăng Trì

 Bản tân truyện | 140 tranh  Vẽ tranh: Chu Tín Dụng  
 

 Bạch ngư ngự thuyền rồng

 Bản tân truyện | 92 tranh  Vẽ tranh: Chu Tín Dụng  
 

 Dương Tiễn thu thất quái

 Bản tân truyện | 144 tranh  Vẽ tranh: Chu Tín Dụng  
 

 Trí đoạt ải Du Hồn

 Bản tân truyện | 52 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Trụ Vương tự thiêu

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Khương Tài Hoa  
 

 Khương Tử Nha phong thần

 Bản tân truyện | 101 tranh  Vẽ tranh: Lý Tường  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN