Cổ bản Hậu Thủy Hử truyện do Thi Nại Am viết lời, nội dung hoàn toàn khác với phần Hậu truyện của La Quán Trung. Cổ bản Hậu Thủy Hử truyện nói về các hảo hán Lương Sơn Bạc không chịu chiêu an, tiếp tục phản kháng triều đình...

     
 

 Tìm họa sư gặp nạn

 Bản tân truyện | 75 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Đả thương Cao Xung Hán

 Bản tân truyện | 76 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Đánh bại Loan Đình Ngọc

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Gian nô hại Lý Úy

 Bản tân truyện | 77 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Đại phá thành Vận Châu

 Bản tân truyện | 89 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Đi lạc Phú An trang

 Bản tân truyện | 85 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Tru lục Cao Nha nội

 Bản tân truyện | 91 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Đấu pháp núi Lang Hào

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Phá trận thu Ngô Giác

 Bản tân truyện | 75 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Hỗn Giang Long thăm thân

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Yết Dương Lĩnh trừ hại

 Bản tân truyện | 86 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Nguyễn Tiểu Thất gặp nạn

 Bản tân truyện | 79 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Bắt sống Cửu Đầu Điểu

 Bản tân truyện | 86 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Thạch Tú giết bất lương

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Huyết nhuộm Vân gia trang

 Bản tân truyện | 72 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Lần đầu đánh Duyện Châu

 Bản tân truyện | 71 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Cầu thuốc Thuần Dương cung

 Bản tân truyện | 75 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Lần hai đánh Duyện Châu

 Bản tân truyện | 75 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Bắt sống Tiểu Trương Lương

 Bản tân truyện | 74 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Ngọc Kỳ Lân dâng hương

 Bản tân truyện | 72 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Yến Thanh khéo cướp ngục

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Trí lấy Thái An Châu

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Cướp dâu Vương gia quán

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Hỏa thiêu chùa Song Long

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Tiến binh trấn Phong Điền

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Đấu phép chém yêu đạo

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Đại nghĩa phục Chu Cẩn

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Huyền Nữ thu Thiên thư

 Bản tân truyện |  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN