Bản dịch tiếng Việt: gồm 26 tập, bộ minh họa đẹp nhất do nhà xuất bản Mỹ thuật Hồ Bắc ấn hành năm 1955

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Thủy Hử" 2 tập của NXB Văn Học)
 
Vẽ tranh: Trần Duyên Đốc
  Số tranh: 206 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Duyên Đốc
  Số tranh: 149 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Duyên Đốc
  Số tranh: 96 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 110 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 66 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 73 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955