Bến Hà Dương

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Tranh đoạt Từ Châu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Lấy Ký Châu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàn Tử  
 

 Bạch Mã Tướng quân

 Bản tân truyện | 92 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Giận chém Vu Cát

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Tào Tháo bình Hà Bắc

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Thua chạy Tràng Bản

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Hạ Hầu Uyên

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Thần Y Hoa Đà

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Hiệp khách Dương A Nhược

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Thác cô thành Bạch Đế

 Bản tân truyện | 89 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Quảng Lăng Tán

 Bản tân truyện | 91 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Đại chiến Diêu Tây

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Phế Tào Phương

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Núi Hoàn Đô

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN