Bản dịch tiếng Việt: gồm 18 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện, nhà xuất bản Mỹ thuật Thượng Hải xuất bản năm 1958

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Hán Sở Tranh Hùng" 2 tập của NXB Đồng Tháp)
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 109 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật - Trương Chi Phàm
  Số tranh: 128 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 115 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Tỉnh
  Số tranh: 113 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Dương Cẩm Văn
  Số tranh: 121 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tào Đồng Dục
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958