Đại chiến Giới Kiều

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hồng Triết  
 

 Kế đàn tranh

 Bản tân truyện | 81 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Mộ binh Dương Châu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Trương Chí Văn  
 

 Thanh Châu binh

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Thu nhị Kiều

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hồng Triết  
 

 Chân thị

 Bản tân truyện | 92 tranh  Vẽ tranh: Hồng Triết  
 

 Cứu Hà Đông

 Bản tân truyện | 86 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Thái Sử Từ

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Trương Chí Văn  
 

 Đại chiến Lương Châu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hồng Triết  
 

 Đơn đao phó hội

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Minh Đế thác cô

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Tam Châu khẩu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Cao Bình lăng

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Nghênh lập Tôn Hạo

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Khôi phục Giao Châu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN