Bản dịch tiếng Việt: gồm 12 tập cổ sự, xuất bản trước bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 65 tập 1959, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình
  Số tranh: 162 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Đại Kinh
  Số tranh: 87 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1959
 
 
 
 
Vẽ tranh: Đổng Thiên Dã
  Số tranh: 60 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Từ Hoằng Đạt - Từ Chính Bình
  Số tranh: 256 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lăng Đào
  Số tranh: 133 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Lý Bình
  Số tranh: 65 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958