Bản dịch tiếng Việt: gồm 10 tập bổ xung, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ Trung Quốc tham gia vẽ bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa năm 1959 thực hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Đông Chu Liệt Quốc" 8 tập của NXB Khoa Học Xã Hội)
 
Vẽ tranh: Triệu Tam Đảo
  Số tranh: 46 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân
  Số tranh: 110 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Diệc Thu
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Diệc Thu
  Số tranh: 45 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Từ Chính Bình
  Số tranh: 48 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân
  Số tranh: 47 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955 -1957