Bản dịch tiếng Việt: gồm 26 tập, bộ minh họa đẹp nhất do nhà xuất bản Mỹ thuật Hồ Bắc ấn hành năm 1955

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Thủy Hử" 2 tập của NXB Văn Học)
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh
  Số tranh: 158 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 102 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Duyên Đốc
  Số tranh: 83 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Ngô Quang Vũ
  Số tranh: 130 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955