Bản dịch tiếng Việt: gồm 33 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai
  Số tranh: 140 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 110 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 105 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Tào Tăng Triều - Chu Vị Quốc
  Số tranh: 116 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Hạ Hữu Trực
  Số tranh: 142 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tô Tinh - Từ Chính Bình
  Số tranh: 129 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958