Bản dịch tiếng Việt: gồm 21 tập cổ sự do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Đổng Thiện Minh
  Số tranh: 102 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Chấn Nguyên
  Số tranh: 142 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Vĩnh Nghĩa
  Số tranh: 118 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Diệu Hoa
  Số tranh: 134 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Đoạn Tú Thông
  Số tranh: 134 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Sử Huệ Phương
  Số tranh: 110 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983