Đoạt Nam Dương

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Diêm Hành đấu Mã Siêu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Phượng Hoàng nhị Kiều

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Đóng đồn Hứa Hạ

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Đi săn Hứa Điền

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Bắt Vương Lưu nhị tướng

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Dương Huy  
 

 Tương Dương hội (Thượng)

 Bản tân truyện | 71 tranh  Vẽ tranh: Dương Huy  
 

 Tương Dương hội (Hạ)

 Bản tân truyện | 71 tranh  Vẽ tranh: Dương Huy  
 

 Hỏa thiêu Bác Vọng

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Đại chiến Hạ Biện

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Kiêu ngạo mất Kinh Châu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Tôn Quyền xưng thần

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Bách Lý Châu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Ngô chủ xưng Đế

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Vạn dặm quy Ngô

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN