Bản dịch tiếng Việt: gồm 7 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trần Giang Tông
  Số tranh: 89 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 74 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 56 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 66 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1959
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
Số tranh: 67 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1959
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 64 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1961