Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 109 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 109 tranh

 

- Bản 1963: 109 tranh

 

- Bản 1979: 108 tranh

 

- Bản 2003: 109 tranh

 

 

Vẽ tranh: Thang Nghĩa Phương
  Số tranh: 130 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 130 tranh

 

- Bản 1963: 130 tranh

 

- Bản 1979: 128 tranh

 

- Bản 2003: 130 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lăng Đào
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1959: 124 tranh

 

- Bản 1963: 124 tranh

 

- Bản 1979: 126 tranh

 

- Bản 2003: 126 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 111 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 111 tranh

 

- Bản 1963: 111 tranh

 

- Bản 1979: 110 tranh

 

- Bản 2003: 111 tranh

 

 

Vẽ tranh: Tưởng Bình - Triệu Tấn
  Số tranh: 95 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 95 tranh

 

- Bản 1963: 95 tranh

 

- Bản 1987: 94 tranh

 

- Bản 2003: 94 tranh

 

 

Vẽ tranh: Thịnh Hoán Văn - Tào Đồng Dục - Lý Phúc Bảo
  Số tranh: 96 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 96 tranh

 

- Bản 1963: 94 tranh

 

- Bản 1979: 94 tranh

 

- Bản 2003: 96 tranh