Trương Lương

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 76 tranh  Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Chu Nguyên Hồng  
 

 Bá Vương biệt Cơ

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 110 tranh  Vẽ tranh: Vu Liêm Nguyên  
 

 Tiều Thác tước đất phiên

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 94 tranh  Vẽ tranh: Từ Chính Bình - Lăng Đào  
 

 Đạo tặc truyện

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 79 tranh  Vẽ tranh: Dương Thanh Hoa - Dương Cửu Hoa  
 

 Hoa Mộc Lan

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 64 tranh  Vẽ tranh: Hồ Nhược Phật  
 

 Xà Trại Hoa

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 86 tranh  Vẽ tranh: Trương Tích Vũ  
 

 Đả Phan Báo

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 61 tranh  Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Uông Kế Viễn  
 

 Mục Quế Anh chiêu thân

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 77 tranh  Vẽ tranh: Tông Tĩnh Phong  
 

 Hồng Dương cốc

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 74 tranh  Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Tiền Nhĩ Thành  
 

 Oai trấn Tam Quan

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 222 tranh  Vẽ tranh: Vương Tá Anh - Đồ Toàn Phong  
 

 Yến Thanh Lý Quỳ

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 62 tranh  Vẽ tranh: Trì Chấn Á  
 

 Dương môn nữ tướng

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 93 tranh  Vẽ tranh: Lưu Hán Tông  
 

 Thuận Xương hội chiến

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 83 tranh  Vẽ tranh: Dương Thanh Hoa - Dương Cửu Hoa  
 

 Đại chiến Thái Thạch Cơ

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 81 tranh  Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường  
 

 Thiết kỵ vượt sông

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 60 tranh  Vẽ tranh: Tông Tĩnh Phong  
 

 Vu Khiêm tử tiết

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 44 tranh  Vẽ tranh: Tông Tĩnh Thảo  
 

 Dương Nga truyện

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 88 tranh  Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn  
 

 Trương Thương Thủy

 Xuất bản năm 1956 - 1962 | 76 tranh  Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN