Núi Câu Thị

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Lưu Yên vào Xuyên

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Một ngựa định Kinh Châu

 Bản tân truyện | 84 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Tôn Sách vượt sông

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Định Cối Kê

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Tiến cử Nễ Hành

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Tuân Úc

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Hận Đan Dương

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Ngọa Long Cương

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Mượn Kinh Châu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Hội Bồi Thành

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Ải Hà Manh

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Lấy Thành Đô

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Trị Ích Châu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Bình Nam Trung

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN