Bản dịch tiếng Việt: gồm 18 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện, nhà xuất bản Mỹ thuật Thượng Hải xuất bản năm 1958

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Hán Sở Tranh Hùng" 2 tập của NXB Đồng Tháp)
 
Vẽ tranh: Nghiêm Thiệu Đường - Chu Nguyên Hồng
  Số tranh: 123 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vu Liêm Nguyên
  Số tranh: 111 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 102 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Kiệt - Trương Chi Phàm
  Số tranh: 73 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 101 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân - Đái Nhân
  Số tranh: 103 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958