Bản dịch tiếng Việt: gồm 6 tập điển cố cổ sự, xuất bản trước bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 65 tập 1959, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Từ Yến Tôn
  Số tranh: 192 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: La Hoa
  Số tranh: 122 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Yến Tôn
  Số tranh: 77 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình - Mã Dĩ Viên
  Số tranh: 151 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 163 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 92 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957