Bản dịch tiếng Việt: gồm 15 tập, chủ yếu là các truyện trong bộ Hậu Liêu Trai Chí Dị/Tùng Ẩn Mạn Lục

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trần Hoài Tu
  Số tranh: 60 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Hoài Tu
  Số tranh: 60 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Hoài Tu
  Số tranh: 60 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Đinh Định Phương
  Số tranh: 64 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Đinh Định Phương
  Số tranh: 60 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Đinh Định Phương
  Số tranh: 48 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện