Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Tô Khởi Phong - Đào Cán Thần - Lý Phúc Bảo
  Số tranh: 120 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 120 tranh

 

- Bản 1963: 120 tranh

 

- Bản 1979: 118 tranh

 

- Bản 2003: 120 tranh

 

 

Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 128 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 128 tranh

 

- Bản 1963: 128 tranh

 

- Bản 1979: 126 tranh

 

- Bản 2003: 128 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 81 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1961: gộp chung tập 64

 

- Bản 1963: gộp chung tập 64

 

- Bản 1979: gộp chung tập 64

 

- Bản 2003: gộp chung tập 64

 

 

Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 86 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1961: 149 tranh

 

- Bản 1963: 149 tranh

 

- Bản 1979: 149 tranh

 

- Bản 2003: 149 tranh

 

 

Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 93 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 93 tranh

 

- Bản 1963: 93 tranh

 

- Bản 1979: 93 tranh

 

- Bản 2003: 93 tranh

 

 

 
  Số tranh: 63 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Phân loại nhân vật:
 

- Nhân vật nhà Tào Ngụy

 

- Nhân vật nhà Thục Hán

 

- Nhân vật nhà Đông Ngô

 

- Nhân vật khác