Đập nồi dìm thuyền

 Bản tân truyện | 142 tranh  Vẽ tranh: Chu Trạch Quân - Vi Khánh  
 

 Bình Tề xưng Vương

 Bản tân truyện | 100 tranh  Vẽ tranh: Trương Hạo  
 

 Thập diện mai phục

 Bản tân truyện | 145 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Dĩ Thủy xưng Đế

 Bản tân truyện | 125 tranh  Vẽ tranh: Tôn Kiếm Ba  
 

 Núi Bạch Đăng

 Bản tân truyện | 112 tranh  Vẽ tranh: Vi Khánh  
 

 Cung Vị Ương

 Bản tân truyện | 98 tranh  Vẽ tranh: Ân Bân  
 

 Đại Phong Ca

 Bản tân truyện | 100 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Lã hậu chuyên quyền

 Bản tân truyện | 134 tranh  Vẽ tranh: Hàn Cường Lực  
 

 Vén tay tả diệt Lã

 Bản tân truyện | 104 tranh  Vẽ tranh: Trương Trọng Hành  
 

 Tiều Thác tước đất phiên

 Bản tân truyện | 120 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Loạn thất quốc

 Bản tân truyện | 116 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Kim ốc tàng kiều

 Bản tân truyện | 68 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Hân  
 

 Hán Vũ Đế đăng cơ

 Bản tân truyện | 105 tranh  Vẽ tranh: Thiệu Phu Linh  
 

 Nước đổ khó thu

 Bản tân truyện | 68 tranh  Vẽ tranh: Đinh Hải Vinh  
 

 Vệ Thanh tảo bắc

 Bản tân truyện | 82 tranh  Vẽ tranh: Vi Khánh  
 

 Trường Môn hận

 Bản tân truyện | 100 tranh  Vẽ tranh: Chương Lệ  
 

 Phi tướng quân

 Bản tân truyện | 112 tranh  Vẽ tranh: Tạ Phúc Hiền  
 

 Đến sau vượt trước

 Bản tân truyện | 89 tranh  Vẽ tranh: Trọng Vĩ Vi  
 

 Quan Quân Hầu

 Bản tân truyện | 98 tranh  Vẽ tranh: Tạ Phúc Hiền  
 

 Tập kích núi Yên Chi

 Bản tân truyện | 130 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Đại chiến Mạc Bắc

 Bản tân truyện | 118 tranh  Vẽ tranh: Lý Minh  
 

 Mở rộng cương thổ

 Bản tân truyện | 100 tranh  Vẽ tranh: Tạ Phúc Hiền  
 

 Phong thần cầu tiên

 Bản tân truyện | 95 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Lập bốn quận

 Bản tân truyện | 74 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Tây chinh Lâu Lan

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Tạ Phúc Hiền  
 

 Ngựa báu Hãn Huyết

 Bản tân truyện | 116 tranh  Vẽ tranh: Từ Côn Lâm  
 

 Tô Vũ chăn dê

 Bản tân truyện | 125 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Họa Vu cổ

 Bản tân truyện | 106 tranh  Vẽ tranh: Hàn Cường Lực  
 

 Vũ Đế thác cô

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Nghê Xuân Bồi  
 

 Hoắc Quang phụ chính

 Bản tân truyện | 110 tranh  Vẽ tranh: Hàn Cường Lực  
 

 Triệu Sung Quốc chinh Khương

 Bản tân truyện | 85 tranh  Vẽ tranh: Ân Bân  
 

 Vương Mãng soán Hán

 Bản tân truyện | 94 tranh  Vẽ tranh: Dương Vi  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN