Tế Nam tướng

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Lưu Bị đánh Đốc bưu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Cứu Khổng Dung

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Thảo phạt Biên Chương

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Trường Bình quán

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Tang Hồng vì nghĩa

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Chinh Đào Khiêm

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Nhượng Từ Châu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Phá Lã Bố

 Bản tân truyện | 86 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Viên Thuật tiếm hiệu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Viên Tào hưng binh

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Hổ Báo kỵ

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Xuất sư biểu

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Kỳ tập Dương Khê

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Tào Sảng phạt Thục

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN