Áo đai chiếu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Tháp thượng sách

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Cẩm nang kế (Thượng)

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Cẩm nang kế (Hạ)

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Thụ Thiền đài

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN