Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Thang Nghĩa Phương
  Số tranh: 148 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 148 tranh

 

- Bản 1963: 148 tranh

 

- Bản 1979: 142 tranh

 

- Bản 2003: 148 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 122 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 122 tranh

 

- Bản 1963: Gộp chung tập 15

 

- Bản 1979: 118 tranh

 

- Bản 2003: 122 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lã Phẩm - Từ Dư Hưng
  Số tranh: 86 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1959: 86 tranh

 

- Bản 1963: Gộp chung tập 14

   
   
 

 

Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai
  Số tranh: 89 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 89 tranh

 

- Bản 1963: 89 tranh

 

- Bản 1987: 86 tranh

 

- Bản 2003: 89 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh - Trần Quang Dật
  Số tranh: 128 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1963: Gộp chung tập 18, 19

 

- Bản 1979: 126 tranh

 

- Bản 2003: 126 tranh

 

 

 

 

Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 148 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: Gộp chung tập 17

 

- Bản 1963: Gộp chung tập 17, 19

 

- Bản 1979: 142 tranh

 

- Bản 2003: 127 tranh