Bản dịch tiếng Việt: gồm 5 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 132 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 104 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 98 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 142 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Tiền Tiếu Ngai
  Số tranh: 165 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp