Bản dịch tiếng Việt: gồm 12 tập tinh chọn, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Tưởng Bình
  Số tranh: 41 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Tĩnh Châu
  Số tranh: 53 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Đào Cán Thần
  Số tranh: 89 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành - Thủy Huệ Trân
  Số tranh: 115 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tôn Văn Thao
  Số tranh: 73 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Cao Hồng Sinh
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965