Bản dịch tiếng Việt: gồm 7 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Dương Thanh Hoa
  Số tranh: 48 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 64 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Lý Bình
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 62 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Tư - Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
Số tranh: 90 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Mã Dĩ Viên
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp