Bản dịch tiếng Việt: gồm 26 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Uông Kế Viễn
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trì Chấn Á
  Số tranh: 88 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Lăng Thương
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Tào Tăng Triều
  Số tranh: 106 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tông Tĩnh Phong - Chu Tĩnh Thu
  Số tranh: 81 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh
  Số tranh: 90 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960