Bản dịch tiếng Việt: gồm 30 tập liệt truyện, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh
  Số tranh: 134 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 111 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Thúc Huy
  Số tranh: 105 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Mặc Lang
  Số tranh: 107 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Thúc Huy
  Số tranh: 177 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tông Tĩnh Phong - Tông Tĩnh Thảo - Chu Tĩnh Thu
  Số tranh: 109 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963