Bản dịch tiếng Việt: gồm 30 tập liệt truyện, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trần Quang Tông
  Số tranh: 91 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Hoằng Bản - Từ Chính Bình
  Số tranh: 54 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Khang Học Vũ
  Số tranh: 43 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Tá Anh
  Số tranh: 100 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Tỉnh
  Số tranh: 64 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tông Tĩnh Thảo - Trần Huệ Quan
  Số tranh: 122 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1963