Bản dịch tiếng Việt: gồm 20 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 135 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 125 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn - Diệp Chi Hạo
  Số tranh: 221 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Đào Cán Thần - Lý Phúc Bảo - Triệu Tấn
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 143 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Triệu Bạch Sơn
  Số tranh: 63 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957 - 1962