Bản dịch tiếng Việt: gồm 26 tập, bộ minh họa đẹp nhất do nhà xuất bản Mỹ thuật Hồ Bắc ấn hành năm 1955

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Thủy Hử" 2 tập của NXB Văn Học)
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 111 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Yến Tôn
  Số tranh: 243 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh
  Số tranh: 104 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Mặc Lang
  Số tranh: 103 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 84 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Bốc Hiếu Hoài
  Số tranh: 95 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955