Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Lăng Đào
  Số tranh: 100 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 97 tranh

 

- Bản 1963: 100 tranh

 

- Bản 1979: 94 tranh

 

- Bản 2003: 100 tranh

 

 

Vẽ tranh: Lăng Đào
  Số tranh: 104 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 102 tranh

 

- Bản 1963: 102 tranh

 

- Bản 1979: 102 tranh

 

- Bản 2003: 102 tranh

 

 

Vẽ tranh: Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 124 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1960: 124 tranh

 

- Bản 1963: 123 tranh

 

- Bản 1979: 118 tranh

 

- Bản 2003: 123 tranh

 

 

Vẽ tranh: Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 136 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 136 tranh

 

- Bản 1963: 136 tranh

 

- Bản 1979: 134 tranh

 

- Bản 2003: 136 tranh

 

 

Vẽ tranh: Từ Nhất Minh - Đồ Toàn Phong
  Số tranh: 102 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 102 tranh

 

- Bản 1963: 102 tranh

 

- Bản 1979: 102 tranh

 

- Bản 2003: 102 tranh

 

 

Vẽ tranh: Trương Bá Thành - Chu Quang Ngọc
  Số tranh: 99 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 99 tranh

 

- Bản 1963: 99 tranh

 

- Bản 1987: 94 tranh

 

- Bản 2003: 99 tranh