Loạn Hoàng Cân

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Bình Hoàng Cân

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Tây Viên bát Hiệu úy

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Ngỗi Cương  
 

 Hắc Sơn quân

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Trương Liêu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Tang Bá

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Bạch Ba Cốc

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Trương Tú

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Mộc Phật  
 

 Tôn Lỗ Ban

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Chém Hoàng Tổ

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Đánh trống mắng Tào

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Treo ấn gói vàng

 Bản tân truyện | 80 tranh  Vẽ tranh: Thân Hải Đào  
 

 Pháp Chính

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
 

 Núi Ngưu Đầu

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Hoàng Thế Kiệt  
 

 Văn Ương

 Bản tân truyện | 78 tranh  Vẽ tranh: Vương Chí Cường  
     
   DỊCH VÀ CHẾ TÁC: TRẦN ĐÌNH CHIẾN