Bản dịch tiếng Việt: gồm 33 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Triệu Hoành Bản - Lâm Tuyết Nham - Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 186 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh - Nghiêm Cá Phàm - Lâm Tuyết Nham
  Số tranh: 79 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Triệu Hoành Bản
  Số tranh: 160 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thịnh Hạc Niên
  Số tranh: 142 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lâm Tuyết Nham
  Số tranh: 100 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lư Vấn
  Số tranh: 78 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958